Welkom bij WijKKunst | Het project ,het team en het plan.

Kunst in de wijk helpt verschillende Culturen te verbinden.

Wat en Hoe denken en willen we dat doen ??

- Kunstcursus in de Wijk,

- Kunstexposities in de Wijk,

laakwartier:  27 mei 2007 - nog een schilderij van Iris

27 mei 2007 - expositie amateur schilderes Iris Vogels

- Kunstwerk in de Wijk, 

(voorbeeld www.spoorwijk.zijnwij.nl)

- Kunstmuseum in de Wijk,

- Het mobiele Wijkkunstmuseum op reis door de Stad,

- Muziek,

- Toneel/Theater,

enzovoort.............

Ons motto hierbij is:

WijKKunst is het samen Kunst maken en hierdoor de Culturen in de Wijk samen te  delen .

Wie zijn wij?

het projectteam Wijkkunst

 

'Kunst en Cultuur in de wijk'.


Inleiding.

Volgens het collegeakkoord 2006-2010 gaat er de komende jaren meer ingezet worden op Kunst en Cultuur in de Wijk. Hier zijn inmiddels financiŽle middelen voor gekomen.  Met ingang van 2007 komt er een speciaal fonds dat jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar heeft. Elke Hagenaar die een goed plan heeft om de stad nog mooier en beter te maken kan hier een beroep op doen.

De gemeente Den Haag wil dat mensen zich betrokken voelen bij de stad. Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving, de buurt of wijk waarin ze leven. Dat is Burgerschap, zo valt dat te lezen in de nota ' Burgerschap: Samen stad zijn ' die wethouder Rabin Baldewsingh op 22 september 2006 aan de stad presenteerde.

Het Fonds Burgerschap geeft subsidie voor ideeŽn en plannen van inwoners en hun organisaties in de sfeer van ontmoeting, dialoog en samenwerking. Vrijwilligersorganisaties en inwoners (tenminste tien Hagenaars) kunnen plannen indienen.

Deze plannen moeten de sociale binding in een wijk of buurt verstevigen en ontmoetingen tussen verschillende stadsbewoners bevorderen. Voor een goed plan is in principe maximaal 25.000 euro beschikbaar. Het Fonds Burgerschap is niet bedoeld voor wijkfeesten of voor de instandhouding van vrijwilligersorganisaties. 

Ook via de stadsgesprekken is gebleken dat de 'Ontmoeting' in de wijk de onderlinge samenhang nog meer kan verbeteren. Hier zijn hulpmiddelen voor nodig om mensen samen te brengen. Hoewel de gemeente Den Haag hierop wil inzetten, is het van groot belang dat de bewoners zelf met goede ideetjes komen. Draagvlak is er namelijk al voor de helft indien de ideetjes vanuit de wijk zelf worden gelanceerd ipv bovenaf opgelegd.

--------------

Klik: Kunst in de Wijk

Het Broeit in Laak.

 

http://photos1.blogger.com/blogger/6923/583/200/Theater%20Pierrot.1.jpg

 

http://photos1.blogger.com/blogger/6923/583/200/tribune%20Pierrot.jpg

 

 

Den Haag - Spoorwijk 08.01.08  Er staat wat te gebeuren in Laak!!!!  De Vonk Sloeg Over en het begint al aardig te broeien in de Laakse wijken.

 

Op vrijdagavond 7 februari was de aftrap bij het cultuuranker Theater Pierrot in stadsdeel Laak. De opkomst was ver boven verwachting. Er waren namelijk meer dan 31 organisaties aanwezig.  Er lopen dus heel wat bewoners rond in Laak met plannen en ideeŽn op het gebied van kunst en cultuur in de wijk.

 

Al weer geruime tijd  is de makelaar wijkcultuur Paul Cornelissen (www.wijkcultuur.nl) in Den Haag hard bezig met de voorbereiding van de grote uitrol van het actieplan ĎDe Vonk die Overslaatí. Oftewel meer Kunst en Cultuur de Haagse  wijken in.

 

De doelstellingen zijn o.a.:

-          Bewoners en organisaties met culturele plannen en ideeŽn voor Laak met elkaar kennis laten maken, zodat ze kunnen samenwerken,

-          Nieuwe kunst- en cultuuractiviteiten in Laak stimuleren

 

Als opwarmer was er het flitsende optreden van de jongerendansgroep uit De Oase/STEK.  Er tussendoor was er ook nog een optreden van jongerentheater ĎHekgolfí en een demonstratie van de musicerende jongeren. 

 

Middels een aantal interviews werden de plannen van een aantal organisaties doorgenomen. De deelnemers in de zaal konden hier vervolgens op reageren. 

 

Tijdens de pauze en na afloop van het programma was er de gelegenheid om te Ďnetwerkení.  Vele agendaís werden getrokken om afspraken te maken.  Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Terugblik orientatiebijeenkomst Kunst in de Wijk 07.11.07

 

Den Haag - Spoorwijk 08.11.07 Hoewel  kort dag na de vooraankondiging van 25 oktober, was de oriŽntatiebijeenkomst op 7 november 2007 in de OASE zeer geslaagd. Het doel was om te kijken hoe er meer Cultuur en Kunst in de wijk is te organiseren als bewoners gezamenlijk hun ideeŽn en suggesties bij elkaar brengen.

 

De initiatiefgroep Kunst in de Wijk  is nog steeds op zoek naar enthousiaste bewoners die hieraan willen meedoen.

Reageer naar kunst-in-de-wijk@verbindt.nl  En u ontvangt een aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt aanmelden en waarop u ook alvast wat ideeŽn en suggesties kunt invullen.

 

Uiteraard is  het de  bedoeling dat deze bijeenkomst op termijn een vervolg krijgt.  Het doel is uiteindelijk de ideeŽn uit te werken en op te nemen in een projectenprogramma. In overleg met o.a. het stadsdeelkantoor, woningcorporaties, de gemeente en potentiele subsidieverstrekkers en andere ondersteunende organisaties. Vervolgens kan dan worden overgegaan tot het realiseren van meer Cultuur en  Kunst in de Wijk.

 

Wij houden U op de hoogte.

 

Orientatiebijeenkomst Kunst in de Wijk

07 november 2007 17.00 uur   OASE van Meursstraat 1 Den Haag

 

Opening

 

 

Kennismakingsrondje,

De aanwezigen (B.O.S., SCOOP, OASE/STEK, bewoners etc) stellen zich voor. 

 

 

Inleiding,

Er is al veel gebeurd op het gebied  van Cultuur en Kunst de Haagse wijken als je o.a. rondkijkt in bijv. stadsdeel Laak en ook  Stadsdeel Escamp, Transvaalkwartier, Schilderswijk  en de  Vinexlocatie Ypenburg. 

 

Zo is er in Spoorwijk in de periode van de grote Sloop en Vernieuwing aandacht geweest voor Kunst om de wijk op te leuken.  Helaas betreft het hier veelal tijdelijke Kunst. Na de oplevering van de laatste nieuwbouw is er niets meer terug te vinden van de kunst op de dichtgespijkerde ramen.

Ook is men in Spoorwijk al weer een tijdje bezig met het van de grond krijgen van een Kunstwerk. Er is veel verborgen kunst in de wijk en er lopen zelfs vele kunstenaars rond. Dat zou best wel eens gezien mogen worden.

 

Ook kan Cultuur en Kunst in verband worden gebracht met de  Leefbaarheid in de wijk.  In dit verband is het  noemen van de projectregeling ďsteentje bijdragenĒ van belang. Deze is gericht op het genereren en van subsidie voorzien van bewonersinitiatieven die de plannen en het beleid van de gemeente ondersteunen.

 

Door BOOG  werd  op 26.04.07 overigens in overleg met bewoners reeds e.e.a. geÔnventariseerd tijdens een samenspraakbijeenkomst Ďinzet van de  samenlevingsopbouw door BOOG in 2008í  in de Haagse Hogeschool. Hier bleek uit de reacties van de aanwezige bewoners en aanverwante organisaties dat er o.a. veel belangstelling bleek te zijn voor meer aandacht en activiteiten ihkv.  Cultuur en Kunst in de Wijk.  Voor BOOG zou dit mogelijk een nieuw aandachtsveld kunnen zijn.

 

Al deze initiatieven kunnen dus een bijdrage leveren aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en leefbaarheid in de wijk. En nog belangrijker is het versterken van de sociale cohesie.  Bewoners weten precies wat de sterke en zwakke plekken in de wijk zijn en deze kennis kan de gemeente van groot nut zijn. Van belang is dan wel dat bewoners  zelf  het een en ander gaan aandragen. Ofwel de aanpak van Beneden naar Boven ipv andersom.

 

WijkCultuurmakelaar Paul Cornelissen,

Begin 2006 werd er in het nieuwe Haagse collegeakkoord een belangrijk hoofdstuk opgenomen  mbt meer  Cultuur en Kunst de Wijken in.

 

Wat willen we?

Den Haag is een dynamische, culturele stad. Bloeiend amateur-theater, nieuwe initiatieven op het gebied van underground en popmuziek en multiculturele kunstuitingen maken de stad levendig. Met het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Nationale Toneel is Den Haag rijk aan culturele instituten van formaat, een internationale stad van vrede en recht waardig. Den Haag is ook de stad van festivals als de HaSchiBa, Winternachten, Crossing Border, Parkpop en CaDance. En het is een stad met veel cultureel talent op belangrijke opleidingsinstituten als het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

 

Wij willen dat de Haagse cultuur toegankelijk is voor iedere Hagenaar, waarbij wij het culturele talent van het Spui willen verbinden met het culturele talent in de wijken, en andersom. De samenwerking tussen onderwijs, cultuur en welzijn wordt versterkt, waarbij de bibliotheek ook wordt betrokken.

 

Wij willen kansen scheppen voor jonge talenten, culturele experimenten, een brede programmering en meer amateurkunst en jeugdtheater. Er is ruimte voor festivals en evenementen op pleinen en in parken in de wijken. Alles bij elkaar zorgt dat voor een breder cultureel klimaat.

 

Wat gaan we doen?

Verbinding stad en wijk

- Er komt een actieplan Wijkcultuur. In ieder stadsdeel worden programmaís ontwikkeld op het gebied van cultuur en komen er meer middelen beschikbaar voor een versterking van de

programmering in bestaande accommodaties zoals scholen, buurthuizen en bibliotheek, in

(tijdelijk) leegstaande gebouwen of in de buitenlucht.

- Bij de opdrachtformulering aan de externe commissie voor de opstelling van het Kunstenplan 2009-2012 zullen wij meer accent leggen op wijkcultuur. Hiervoor hebben wij extra geld vrijgemaakt.

- Voor jongeren komt er meer ruimte voor Ďurban-cultuurí.

- Er wordt een Popplan opgesteld dat zich richt op het behoud van popinitiatieven voor de stad.

Samen met instellingen als het Koorenhuis, Musicon, Bazart en het Haags Pop Centrum wordt de actieve kunstbeoefening onder jongeren gestimuleerd.

 

Verschillende discussiebijeenkomsten met als thema Met een Open Blik hebben uiteindelijk geleid tot het actieplan Wijkcultuur  De VonK Die Overslaat.

 

Zo zal alhier in stadsdeel Laak  theater Pierrot een meer prominente rol gaan spelen op het gebied van Cultuur en Kunst.

 

Van groot belang is vervolgens  te weten wat er zoal leeft aan activiteiten en ideeŽn  en bij welke organisaties men kan aankloppen voor ondersteuning.  Gedacht worden aan een hechtere samenwerking met bijvoorbeeld St. STROOM, Koorenhuis, Culturalis etc.  En ook de KABK voor het benutten van studenten die bij projecten stage kunnen lopen o.i.d.

 

Kortom er is vraag en er is aanbod. Op deze en andere vragen zal Paul op kort termijn kunnen een antwoord kunnen geven. Dit daar hij per 1 oktober 2007 als makelaar Wijkcultuur is aangesteld in Den Haag. Alvast werd door hem aangekondigd de speciale stadsdeelbijeenkomst voor de bewoners  in Laak in Theater Pierrot ergens begin januari 2008. www.wijkcultuur.nl

 

Wijkkunstenaar Saske van der Eerden,

Zij liet  middels een laptop en Beamer met haar projecten in o.a. Enschede zien hoe je met bewoners kunt werken aan mooie toegepaste kunst in de openbare ruimte.

Saske van der Eerden maakt ruimtelijk werk, voornamelijk in polyester. Haar werk gaat over het symboliseren van het menselijk lichaam. Met een mix van nuchter denken en fantasie krijgen lichaamsonderdelen een andere functie of worden ze getransformeerd naar gebruiksvoorwerpen. Door haar ingetogen humor worden de beelden lichtvoetig van uitstraling.
Het brengt je terug bij onze persoonlijke, dagelijkse werkelijkheid. Ze wil troosten, geruststellen, een andere manier van denken aandragen. Zonder belerend te zijn, wil ze onze eigen lichamelijkheid confronteren, de nadruk verleggen.

http://www.saskevandereerden.nl/weblog http://www.saskevandereerden.nl/>

 

 

Samenspraak ideeŽn en Suggesties.

Om eieren uit te kunnen broeden moeten ze eerst worden  gelegd. Onder het genot van een gigantische pizza begon men alvast  aan het bedenken van kunstzinnige ideeŽn

 

In de vooraankondiging stond  o.a.;

 

-          Denk hierbij o.a. aan de voortgang van het kunstwerk op het Alb. Thijmplein (ipv Ledeganckplein).

-         Daarnaast is zeer binnenkort de bewonersorganisatie B.O.S. 25 jaar jong.   Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumkunstwerk ter ere van Piet en Joop ivm 25 jaar B.O.S. etc. 

-         Overigens zal  het Infopunt Nieuw Spoorwijk bij station Moerwijk, na de afronding van de Sloop/Vernieuwing fase 3, zijn functie kwijtraken. Dit zou dan mogelijk een soort van Cultuur/Kunstplek kunnen worden voor de wijk. (Pannenkoeken huis verdwijnt vanwege aangekondigde bouwlocatie aldaar !?!?)

 

 

En zo kwamen er inmiddels meer kunstzaken op tafel om bespreekbaar te maken:

-          Meer aandacht voor Kunstenaars in de wijk etc.

-          Kunst in de Wijk wandelingen om in de wijk de punjes op de i te zetten (oppimpen),

-          Schilderclubs,

-          Pottenbeschildering,

-          Huiskamerkunst,

-          Wijkateliers,

-          Wijkkunst exposities,

-          Mobiele Wijkmuseum,

-          WijkKunstmarkt,

-          Urban Art  o.a. Graffiti voor de jongeren,

-          Kunstobjecten bij kinderspeelplaatsen en oversteekplaatsen nabij school,

-          Wijkgeschiedenis verzamelen tbv de Haagse Schatkist,

-          Wijkfoto-exposities,

 

Muziek.

-          Muziek in de wijk bijv. in De Keet,

-          Trommelaars,

-          Muzieksessies op wijklocaties  via inloopmiddagen o.a.  flamenco met zigeuners  etc

-          Huiskamerconcerten,

-           

-           

Dans in de Wijk.

-

 

Theater in de Wijk,

- 

 

Ook werd de suggestie gedaan om een Kunst in de  Wijkwandeling te organiseren om ideeŽn op te doen om in de wijk en daar waar de nieuwe huizen staan de puntjes op de I te zetten. Er zijn nog wat kale plekken die opgepimpt kunnen worden.

 

 

Deze oriŽntatiebijeenkomst zal zeker nog een vervolg krijgen. De bedoeling is namelijk dat de verzameling van ideeŽn en suggesties omgezet worden in een soort van projectenplan.

 

 

Een ieder die zich wil aanmelden voor de Initiatiefgroep Kunst in de Wijk kan zich uiteraard nog steeds aanmelden. Bijgaand een formulier waarop u tevens uw ideeŽn alvast kwijt kan.

 

Einde

  

 Attentie !!!!

Vraag het deelnameformulier op via:  kunst-in-de-wijk@verbindt.nl 

 

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

 

 

 

Den Haag Laak 01.11.07  Nav  de vooraankondiging van 25.10.07 bleek het vrij kort dag.  Al op 7 november is er in de Oase een bijeenkomst gepland. E.e.a in het teken van meer Cultuur en Kunst in de Wijk.

 

 

Het tijdstip is 17.00 uur

de locatie is de OASE van Meursstraat 1 Den Haag

 

  

Programma:

 

 

17.00 uur Opening,

 

-  Kennismakingsrondje

 

-  Inleiding Cultuur en Kunst meer in de Wijk,

 

-  Introductie Wijkcultuurmakelaar.

 

-  Toelichting Kunstenaar projecten Kunst in de Wijk.

 

-  Samenspraak ideeŽn suggesties.

 

 

circa 19.00 uur Einde.

 

 

Groeten,

 

Jan Hunck

 

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

www.kunst-in-de-wijk.verbindt.nl

Contactpersoon: J.J. Hunck

Beetsstraat 280

2524 RH Den Haag

e. kunst-in-de-wijk@verbindt.nl

t. 070-3935688

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

 

Den Haag Laak 24.10.07

 

Aan: Bestuursleden van B.O.S., Leden MCW, Leden Leefbaarheidoverleg, BOOG (Laak),  St. Mooi Laak, Vadercentrum..

 

 

 Onderwerp:  vooraankondiging oriŽntatiebijeenkomst  Kunst in de Wijk.

 

L.S.

 Den Haag, 24.10.07

 

 

Naar aanleiding van een gesprek met Paul Cornelissen, de onlangs benoemde  makelaar Wijkcultuur,  is gesproken over zijn rol in de wijken.  Op de korte  termijn komt er een  informatiebijeenkomst voor de bewonersorganisaties, aanverwante organisaties  en de wijkbewoners in Stadsdeel Laak.

 

Vooruitlopend hierop zijn er tevens gesprekken op locatie. In het overleg met de MCW en het Leefbaarheidoverleg  is ook gesproken over Kunst in de wijk. Een aantal leden van dit overleg wilde hierbij aanschuiven. 

 

Graag zou ik een datum willen plannen met de makelaar. In overleg met Leendert Verzijden zou dit op een woensdagavond kunnen in de OASE.

 

De bedoeling van het gesprek is te horen wat  de makelaar Wijkcultuur kan betekenen voor o.a. Kunst  in Spoorwijk. De kennismaking geeft tevens de gelegenheid om alvast met suggesties te komen voor Cultuur/Kunstactiviteiten in Spoorwijk.

 

Denk hierbij o.a. aan de voortgang van het kunstwerk op het Alb. Thijmplein (ipv. Ledeganckplein). Daarnaast is zeer binnenkort de bewonersorganisatie B.O.S. 25 jaar jong.   Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumkunstwerk ter ere van Piet en Joop ivm 25 jaar B.O.S. etc. 

 

Overigens zal  het Infopunt Nieuw Spoorwijk bij station Moerwijk, na de afronding van de Sloop/Vernieuwing fase 3, zijn functie kwijtraken. Dit zou dan mogelijk een soort van Cultuur/Kunstplek kunnen worden voor de wijk.

 

En zo zijn er wellicht nog wel meer dingen om bespreekbaar te maken.

 

Kunnen jullie alvast doorgeven wie er bij aanwezig wil zijn.   Er volgt zsm een uitnodiging met een definitieve datum.

 

 

Jan Hunck

 

 

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

www.kunst-in-de-wijk.verbindt.nl

Contactpersoon: J.J. Hunck
Beetsstraat 280
2524 RH Den Haag

t. 070-3935688

e. kunst-in-de-wijk@verbindt.nl  

Den Haag stimuleert cultuur in de wijk

19.08.07 - Den Haag heeft vanaf 1 oktober 2007 een Ďmakelaar wijkcultuurí. Paul Cornelissen (45) is de nieuwe makelaar. Hij gaat cultuur in de wijk stimuleren en brengt wijkbewoners en Haagse culturele organisaties dichter bij elkaar.

Dit past bij de ambitie van de gemeente om nůg meer Hagenaars enthousiast te maken voor kunst en cultuur. De makelaar wijkcultuur komt voort uit het actieprogramma wijkcultuur ĎDe vonk die overslaatí van wethouder Jetta Klijnsma.

De makelaar stimuleert dat het aanbod van culturele instellingen nog beter past bij de behoefte van wijkbewoners. De makelaar stimuleert ook de ontwikkeling van nieuw talent, nieuwe culturele initiatieven en kleinschalige culturele projecten in de wijk. Een andere uitdaging voor de makelaar is om meer Hagenaars te interesseren voor cultuur en het bezoek aan culturele instellingen te stimuleren. Hij helpt ook bij de verdere professionalisering van culturele activiteiten. Hij werkt daarbij nauw samen met culturele instellingen en wijkbewoners.

Paul Cornelissen is senior adviseur bij de Rodingroep. Daarvoor was hij onder meer adviseur bij Fonds1818 en directeur van Centrum 16/22. Hij had in deze functies al veel contacten met Haagse inwoners en instellingen op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijn.

Vanaf 1 oktober kan iedereen het werk van de wijkmakelaar volgen op de weblog www.wijkcultuur.nl. Iedereen met ideeŽn of vragen over cultuur in de wijk kan mailen naar makelaar@wijkcultuur.nl

Initiatiefvoorstel Cultuur en Sport.

Vr 25 Mei 2007 - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 mei 2007 is het PvdA-initiatiefvoorstel Wijksport en Cultuurverenigingen aangenomen door de gemeenteraad. Het initiatiefvoorstel beoogt mogelijkheden te creeeren dat Hagenaars zich dicht bij huis (in de wijk) kunnen ontplooien op het gebied van cultuur en sport. Er zal eerst een pilot worden gehouden in de wijk Bouwlust, waarna bij gebleken succes ook in andere wijken (Laak-Noord en Leidschenveen) dit initiatiefvoorstel zal worden uitgevoerd.

 

"Het mooie van dit voorstel is dat de wensen en de behoeften van de bewoners van de verschillende wijken centraal staan. Het aanbod van cultuur en sport moet gebaseerd zijn op wat de bewoners willen. Het initiatief moet ontmoetingen tussen de bewoners stimuleren", aldus de initiatiefnemers.
 

Kunstplan wijkkunst.

Kunst.

o.a. ;
- Schildercursus  (en tentoonstelling),

- Kunst op straat,

- beeldende kunst (www.spoorwijk.zijnwij.nl o.a. kunstenaars uit de wijk), 

- Foto's  uit de wijk (via een galerie foto's laten zien aan de wijkbewoners en genodigden (bijv. herstructureringswijk 'Van Oud naar Nieuw')),

Het een en ander via een expositie laten zien aan de wijkbewoners en genodigden.
Locatie:  De Keet, De Wissel, OASE, Pierrot etc.

 

Toneel/Theater.

o.a.;

- workshop,

- Open podium,

- straattoneel,

 

Muziek.

o.a. ;
- Workshop,

- Sessieavond,

- Open podium met gastoptredens,

-  Muziekavond tbv wijkbewoners en genodigden.

Locatie:  De Keet, De Wissel, OASE, Pierrot etc.


 

Organisatie;

Aanpak kunstwerk in de wijk.

Prijsvraag.
Via een oproep worden de bewoners gestimuleerd  een idee voor een kunstwerk in te dienen.

Nominatie prijswinnaar.
Tijdens een feestelijke wijkbijeenkomst wordt door een wijkjury, aangevuld met een Haagse prominent, het winnend ontwerp genomineerd. De bewoners kiezen dan het winnend ontwerp.

Realisering.
Via de kunstenaar in de wijk dan wel een ingeschakelde kunstenaar wordt het kunstwerk gerealiseerd.

Onthulling.
Uiteindelijk wordt het kunstwerk feestelijk onthuld in de wijk. Dit alles onder uitnodiging van een aantal kopstukken en de nodige media.

 

---

Samenwerking;

Bewonersorganisatie en organisaties zoals:  www.scoopdenhaag.nl,  www.skib.org, www.BOOG.nl, www.stichtingMooi.nl,www.Stroom.nl,www.optrektransvaal.nlwww.insituarchitecten.nl http://www.kunstenpubliekeruimte.nl/werk_584.html, http://www.itai.nl/, http://www.idada.web-log.nl/ ,  www.rockart.nl etc. 
 

---

FinanciŽn;

Fonds Burgerschap, Bewonersorganisatie, Leefbaarheid, Stadsdeelkantoor, gemeente, Fonds 1818, Oranjefonds, Prins Bernard cultuurfonds, ShellCares, stichting HOF etc.

Laatste wijziging op: 24-08-2008 23:22